Majestic Travel International

DB04 : FANTASTIC DUBAI 5D 3N

กำหนดการเดินทาง

10-14 / 22-26 ตุลาคม

6-10 / 13-17 พฤศจิกายน

3-7 / 6-10 ธันวาคม

emirates
มาใหม่

นำท่านเดินทางสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่รวมความเป็นที่สุดของโลกที่คุณควรไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต มนต์เสน่ห์ความแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมที่ผสมผสำนกันอย่างลงตัวระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ดินแดนมหัศจรรย์ที่ผันแปรจาก ผืนทะเลทรายสู่ค

เริ่มต้น 33,900

โหลด : 18

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ - ดูไบ มอลล์ - ชมตึก Burj Khalifah -
ชมการแสดงน้ำ

วันที่สอง ดูไบ - อาบูดาบี - มัสยิดหลวง Sheik Zayed Grand Mosque - หมู่บ้านวัฒนธรรม - YAS Island - Ferrari World (ชมภายนอก)

วันที่สาม Burj Al Arab Hotel - ย่านการค้า จูไมร่าห์ – นั่งโมโนเรลสู่ The Palm –
Desert Safari

วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์ดูไบ - Abra Taxi - ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ - ดูไบ เฟรม -สนามบินนานาชาติดูไบ