Majestic Travel International

JP94 : GO JAPAN TOKYO NIKKO FUKUSHIMA AUTUMN 6D 4N

กำหนดการเดินทาง

29 ต.ค.   03 พ.ย.67

05 10 พ.ย.67

08 13 พ.ย.67

12 17 พ.ย.67

การบินไทย
มาใหม่

GO JAPAN TOKYO NIKKO FUKUSHIMA AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เริ่มต้น 57,900

โหลด : 7

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.55 – 07.40)

2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – เมืองไอสึวากะมัตสึ – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

3 ปราสาทสึรุกะ – วันเอ็นโซจิ – นั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี Mt.Adatara – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

4 กิจกรรมเก็บผลไม้ – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

5 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)

6 วัดอาซากุซะ – ห้างอิออน มอลล์ นาริตะ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.25 – 21.55)