Majestic Travel International

JP93 : GO JAPAN TOKYO FUJI Mt.OMURO SHOPPING 6D 4N

กำหนดการเดินทาง

09 14 ก.ค.67

17 22 ก.ค.67

24 29 ก.ค.67

07 12 ส.ค.67

20 25 ส.ค.67

การบินไทย
มาใหม่

GO JAPAN TOKYO FUJI Mt.OMURO SHOPPING 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เริ่มต้น 53,900

โหลด : 11

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.50 – 08.10)

2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองคามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – ภูเขาโอมูโระ – นั่งกระเช้า ภูเขาโอมูโระ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

3 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – เมนูขาปูยักษ์

4 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – ภูเขาไฟฟูจิ – กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

5 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) 6 วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG677 17.25–21.55)