Majestic Travel International

JP91 : GO JAPAN TAKAYAMA KAMIKOCHI TOKYO AUTUMN 7D 5N

กำหนดการเดินทาง

11-17 ตุลาคม 2567

17-23 ตุลาคม 2567
(วันหยุดมหาราช)

airasia x
มาใหม่

GO JAPAN TAKAYAMA KAMIKOCHI TOKYO AUTUMN 7D 5N โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ [XJ]

เริ่มต้น 47,900

โหลด : 8

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XJ612 : 00.55-08.40)

2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เมืองนาโงย่า

3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนากะบาชิ - ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

4 เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – ไร่วาซาบิไดโอะ - กิจกรรมชงชา – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

5 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ - ช้อปปิ้งซินจูกุ

6 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) 7 อิสระตามอัธยาศัย - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ603 : 14.25-19.10)