Majestic Travel International

JP89 : JAPAN OSAKA KAMIKOCHI TAKAYAMA AUTUMN 6D 4N

กำหนดการเดินทาง

15-20 ตุลาคม 2567

18-23 ตุลาคม 2567
(วันหยุดวันปิยมหาราช)

29 ต.ค.-03 พ.ย. 2567

05-11 พฤศจิกายน 67

 

การบินไทย
มาใหม่

JAPAN OSAKA KAMIKOCHI TAKAYAMA AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เริ่มต้น 58,900

โหลด : 12

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 : 23.59-07.30)

2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – โอซาก้า - วัดคัตสึโอจิ(วัดดารูมะ) – มิเอะ - ชมงานประดับไฟ NABANA NO SATO - นาโกย่า

3 เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า (ซันมาจิ ซูจิ) – สะพานนากะบาชิ - ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ - เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

4 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ร้านมีด Hamono-Ya Sansu - เกียวโต - ช้อปปิ้ง JR KYOTO SATATION

5 วัดนันเซนจิ– กิจกรรมชงชา - มิตซุย เอาท์แล็ท พาร์ค คาโดมะ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งซินไซบาซิ

6 ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG673 : 17.35-21.25)