Majestic Travel International

JP88 : GO JAPAN UNSEEN SHIKOKU ONSEN AUTUMN 6D4N

กำหนดการเดินทาง

22-27 ตุลาคม 2567
(วันปิยมหาราช)

19-24 พฤศจิกายน 67

การบินไทย
มาใหม่

GO JAPAN UNSEEN SHIKOKU ONSEN AUTUMN 6D4N โดยสายการบินไทย [TG]

เริ่มต้น 62,900

โหลด : 12

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 : 23.59-07.30)

2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองฮิเมจิ - ปราสาทฮิเมจิ (ด้านนอก) - เมืองเก่าคุราชิกิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

3 ผ่านชมสะพานทาทาระ - เกาะชิโกกุ – เมืองมัตสึยามะ – กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า – ถนนโดโงะ ไฮคาระ – หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ – ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

4 พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู – ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ – ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

5 จังหวัดคางาวะ – กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนสวย ณ สวนริทสึริน – ช้อปปิ้งอาเขตทากามาทสึ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โดทงโบริ

6 ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - อิออน มอลล์ริงกุ เซ็นนัน– โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG673 17.35-21.25)