Majestic Travel International

CN61 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถไฟความเร็วสูง (ไม่เข้าร้าน) 6 วัน 5 คืน

กำหนดการดินทาง

13 - 18 ก.ค. 67

07-12 ส.ค. 67

14-19 ส.ค. 67

05-10 ก.ย.67

12-17 ก.ย.67

China eastern
มาใหม่

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถไฟความเร็วสูง (ไม่เข้าร้าน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)

เริ่มต้น 26,900

โหลด : 9

1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – คุนหมิง (ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย) (MU9622 : 07:50 – 11:30) – เมืองต้าหลี่

2 ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า

3 วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) -สระมังกรดำ ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง

4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) - สะพานแก้วลี่เจียง –เมืองเก่าซู่เหอ

5 ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง-สวนน้ำตก-ตำหนักทอง-ถนนคนเดินอิสระช้อปปิ้ง-ประตูม้าทองไก่มรกต

6 วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้-สวนต้ากวนโหลวชมดอกไม้ตามฤดูกาล-คุนหมิง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU9621 : 21:00 – 22:15)