Majestic Travel International

CN13 : ลี่เจียง แชงกรีล่า เที่ยว 2 ภูเขาหิมะ วัดลามะ 5 วัน 4 คืน

กำหนดเดินทาง

พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563

lucky air
มาใหม่

วัดลามะ(พระราชวังโปตาลงจำลอง) | หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน (รวมกระเช้า) | เมืองเก่าจงเตี้ยน ไป๋สุ่ยเหอ(หุบเขาสีน้าเงิน) | ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) | เมืองโบราณลี่เจียง

เริ่มต้น 14,900

โหลด : 27