Majestic Travel International

CN13 : กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน

กำหนดเดินทาง 

มกราคม - มีนาม 2563

chaina-southern
มาใหม่

นาขั้นบันไดหลงจี๋ | หยางซั่ว | เขาเหยาซาน | ถนนฝรั่ง ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง | เจดีย์เงินเจดีย์ทอง | ถ้ำเขาทะลุ | พักโรงแรมระดับ4 และ 5 ดาว

เริ่มต้น 15,900

โหลด : 10

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง) (CZ6100:13.00-18.25)

วันที่ 2. เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-ร้านหยก--สวนชวนชาน – ถ้ำเขาทะลุ –โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง

วันที่ 3. ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน

วันที่ 4. สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ร้านผ้าไหม-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง

วันที่ 5. ล่องเรือแม่น้าหลีเจียง (ครึ่งสาย)-กุ้ยหลิน-ร้านบัวหิมะ-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ถนนคนเดิน วันที่ 6 กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ6099:08.40-12.00)