Majestic Travel International

CN11 : BEIJING NEW HILIGHT กำแพงเมืองจีนมู่เถียนยู่ 5 วัน 3 คืน

กำหนดเดินทาง

กันยายน – ธันวาคม 2562

chaina-airline
มาใหม่

BEIJING NEW HILIGHT กาแพงเมืองจีนมู่เถียนยู่ 5 วัน 3 คืน กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยู่(นั่งกระเช้า) | พระราชวังกู้กง | หอฟ้าเทียนถาน นั่งสามล้อซอยหูถง | เป็ดปักกิ่ง | สุกี้มองโกล

เริ่มต้น 16,900

โหลด : 21

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) (MU2072 : 01.05-06.55)

วันที่ 2. ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – นั่งสามล้อซอยหูถง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ถนนหวังฝู่จิ่ง

วันที่ 3. ศูนย์ไข่มุก – หอฟ้าเทียนถำน – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่ำ – ศูนย์ยางพารา – THE PLACE

วันที่ 4. ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยู่ (นั่งกระเช้ำขึ้น-ลง) – ศูนย์หยก

วันที่ 5. ถนนโบราณเฉียนเหมิน – ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) (MU2071: 19.40-00.05+1)