Majestic Travel International

CN09 : เทศกาลปีใหม่ บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) ไป๋สุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน

กำหนดเดินทาง

พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563

lucky air
มาใหม่

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) | ไป๋สุ่ยเหอ (หุบเขาสีน้าเงิน) | เมืองโบราณลี่เจียง สะพานแก้วลี่เจียง | พักโรงแรม 5 ดาว ลี่เจียง

เริ่มต้น 13,888

โหลด : 65

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่) (8L826 : 13.15-16.30น.)

วันที่ 2. ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานน้าหยก – ไป๋สุ่ยเหอ (หุบเขาสีน้าเงิน)(ไม่รวมรถแบตเตอรี่)-สระมังกรดา-เมืองโบราณลี่เจียง OPTION : โชว์จางอวี้โหมว

วันที่ 3. เมืองเก่าซู่เหอ – ร้านบัวหิมะ – สะพานแก้วลี่เจียง(รวมรถแบตเตอรี่ไป-กลับ)– หมู่บ้านไป๋ซา

วันที่ 4. ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (8L825 : 10.00-11.25น.)