Majestic Travel International

CN06 : เฉิงตู ภูผาหิมะการ์เซีย จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน

กำหนดเดินทาง

ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563

การบินไทย
มาใหม่

เฉิงตู ภูผาหิมะการ์เซีย จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน อุทยานการ์เซียสวรรค์ | อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง

เริ่มต้น 21,900

โหลด : 39

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(TG618 : 10.50-15.00)-เม่าเสี้ยน

วันที่ 2 เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่-อุทยานสวรรค์การ์เซีย-เม่าเสี้ยน

วันที่ 3 เม่าเสี้ยน-หวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว

วันที่ 4. อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจาอุทยาน)

วันที่ 5. จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู-ร้านยางพารา

วันที่ 6. ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG619 : 16.15-18.20)