Majestic Travel International

CN05 : KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6 วัน 5 คืน

กำหนดเดินทาง

สิงหาคม-ธันวาคม 2562

การบินไทย
มาใหม่

KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6 วัน 5 คืน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) | โชว์ IMPRESSION LIJIANG เมืองในฝันแชงกรีล่า | เมืองโบราณลี่เจียง | วัดหยวนทง

เริ่มต้น 22,999

โหลด : 28

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี่(TG612 : 10.55-14.05)

วันที่ 2. หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน- เมืองโบราณแชงกรีล่า

วันที่ 3. หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 4. ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้าหยก-สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่

วันที่ 5. ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง

วันที่ 6. ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35)