Majestic Travel International

CN04 : IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน

 กำหนดวันเดินทาง                

สิงหาคม - ธันวาคม 2562

การบินไทย
มาใหม่

IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) | โชว์ IMPRESSION LIJIANG | เมืองโบราณลี่เจียง | วัดหยวนทง | วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย

เริ่มต้น 19,888

โหลด : 35

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี่(TG612 : 10.55-14.05)

วันที่ 2. หมู่บ้านซีโจว-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 3. ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่

วันที่ 4. ต้าหลี่ - คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตาหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง

วันที่ 5. ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG613 : 15.20-16.35)