Majestic Travel International

nz01 : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - มิ.ย. 2561

การบินไทย
ยอดนิยม

ชมหมู่บ้านของชาวฮอบบิท ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ ชมการแสดงของชาวเมารี

เริ่มต้น 60,500

โหลด : 42

อ็อคแลนด์ ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบ และชมภูเขาไฟที่ดับ แล้ว ชมเมืองท่า และเป็นศูนย์รวมการค้าและเศรษฐกิจของเกาะเหนือ

ถ้ำไวโตโม่ ชมถ้ำหินงอก หินย้อย ล่องเรือ ชมตัวหนอนเรืองแสง

มาตามาตา ที่ตั้งของหมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลัง ของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท

โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ เพลิดเพลินกับการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ ชมปลาเทร้าหลากหลายพันธุ์ และนกกีวี และทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมืองแบบเมารี

เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโป เป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์

กำหนดการ 2561

28 มี.ค. - 01 เม.ย. /

04-08 เม.ย. / 18-22 เม.ย. /

01-05 พ.ค. / 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. /

13-17 มิ.ย. / 27 มิ.ย. - 01 ก.ค.