Majestic Travel International

EU06 : Mono Italy 8 Days

กำหนดการเดินทาง

24 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560

12-19 / 19-26 พ.ย. 2560

การบินไทย
มาใหม่

กรุงเทพฯ-โรม (อิตาลี) –ปอมเปอี – เนเปิ้ล เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต- กรุงโรม The Mall Outlet-ฟลอเร้นซ์-พราโต้-ปิซ่า- เวนิส-มิลานกรุงเทพฯ

เริ่มต้น 48,500

โหลด : 117

Mono Italy 8 Days

โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล-คาปรี-ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน

เดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ส(TG)

กำหนดการเดินทาง            24 ก.ย. - 01 ต.ค.2560

ราคาเริ่มท่านละ              48,900.-บาท (พักห้องคู่)

กำหนดการเดินทาง      12-19 / 19-26 พ.ย.2560

ราคาเริ่มท่านละ              48,500.-บาท (พักห้องคู่)

กรุงเทพฯ-โรม (อิตาลี) –ปอมเปอี – เนเปิ้ล

เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต- กรุงโรม

The Mall Outlet-ฟลอเร้นซ์-พราโต้-ปิซ่า- เวนิส-มิลานกรุงเทพฯ