Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW01

ทัวร์ ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา - ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน - เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด - ฟรี WIFI บนรถ

กำหนดการเดินทาง            มิถุนายน-สิงหาคม 2561

เริ่มต้น 14,900
รายละเอียด

ทัวร์ ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

รหัสทัวร์ : TW01

- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา - ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน - เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด - ฟรี WIFI บนรถ

มาใหม่
เริ่มต้น 14,900

กำหนดการเดินทาง            มิถุนายน-สิงหาคม 2561

รายละเอียด