Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW04

TAIWAN HANSA 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป -ผูหลี่ -วัดจงไถฉันซื่อ -ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา -ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง -เหวินหวู่ -ไทจง -ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ซื่อหลินไน์ท์มาร์เก็ต -ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค -ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี -ช้อปสินค้าแบรนด์ดังจุใจ ณ MITSUI OUTLET

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. - มี.ค. 2561

เริ่มต้น 27,900
รายละเอียด

TAIWAN HANSA 4D3N

รหัสทัวร์ : TW04

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป -ผูหลี่ -วัดจงไถฉันซื่อ -ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา -ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง -เหวินหวู่ -ไทจง -ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ซื่อหลินไน์ท์มาร์เก็ต -ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค -ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี -ช้อปสินค้าแบรนด์ดังจุใจ ณ MITSUI OUTLET

มาใหม่
เริ่มต้น 27,900

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. - มี.ค. 2561

รายละเอียด