Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW04

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน พาเที่ยวไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อาบน้าแร่ ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสับปะรดเหวยเก๋อ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน-ช้อปปิ

02-06 ธันวาคม 2560 กรุ๊ปเดียวเท่านั้น

เริ่มต้น 23,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW01

ทัวร์ไต้หวัน หรรษา 4 วัน 3 คืน

ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด-เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซันซื่อ-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและ

กำหนดการเดินทาง            กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เริ่มต้น 25,900
รายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW04

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน พาเที่ยวไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อาบน้าแร่ ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสับปะรดเหวยเก๋อ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน-ช้อปปิ

เริ่มต้น 23,900

02-06 ธันวาคม 2560 กรุ๊ปเดียวเท่านั้น

รายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน หรรษา 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW01

ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด-เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซันซื่อ-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและ

มาใหม่
เริ่มต้น 25,900

กำหนดการเดินทาง            กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รายละเอียด